Cykl Ösel Njingtig

Błogosławieństwa tych Skarbów są tak świeże, że wciąż czuć na nich gorący oddech Dakini.
~ A.dzom Rinpocze

W 2020 roku Lama Tsultrim Allione i jej syn Tulku Ösel Dordże (Costanzo Allione) po raz pierwszy prowadzili razem nauki, inicjując program Term Ösel Njingtig. Jest to wieloletni program przeznaczony dla osób oddanych praktyce, które szukają głębokiej, bezpośredniej ścieżki urzeczywistnienia. Uczestnicy – podzieleni na grupy – będą co roku otrzymywali kolejne nauki i praktyki. Będą też mieli zapewnione wsparcie duchowe, w postaci spotkań na Zoomie z nauczycielami, comiesięcznych spotkań grupowych z Kalyanamitrą (duchowym mentorem) i, o ile będzie to możliwe, także webcastów z tertonem.

Nyndro Dakini skupia się na Jeszie Tsogjal w formie Dharmakaji i jest otwarty dla każdego, kto czuje więź z całym cyklem. Podczas kursu wejdziemy głębiej w świat Jeszie Tsogjal, duchowej matki buddyzmu tybetańskiego.

W przyszłości zostanie przekazana praktyka urzeczywistnienia tajemnej mądrości Dakini Trömy Nagmo. Po raz pierwszy będzie też udzielony odkryty niedawno Przekaz Mocy Trömy Nagmo wraz z wyzwalającymi instrukcjami. Przekazu udzieli Lama Tsultrim Allione.

Czym jest terma?
Padmasambhawa, znany także jako Guru Rinpocze, był wielkim joginem z królestwa Oddijana. To on wprowadził w VIII wieku buddyzm do Tybetu. Za życia ukrył część swoich nauk, zwanych skarbami lub termami, tak by mogły zostać ujawnione w przyszłości.

Istnieje wiele rodzajów term, ale większość można przypisać do trzech głównych kategorii: skarby ziemi (sater), skarby czystej wizji (dagnang) oraz skarby umysłu (gongter). Terma ziemi może być ukryta w ziemi, wodzie, powietrzu i ma konkretną fizyczną postać (tekst, przedmiot rytualny). Skarby czystej wizji pojawiają się w przestrzeni jako słowa, a następnie są spisywane. Skarb umysłu pojawia się bezpośrednio w umyśle odkrywcy termy. Często odkryte termy utrzymywane są przez jakiś czas w tajemnicy. Tak też było ze skarbami Ösel Njingtig.

Kim jest terton?
Terton to inaczej odkrywca term. Zazwyczaj taka osoba jest reinkarnacją któregoś z dwudziestu pięciu najbliższych uczniów Padmasambhawy. Przepowiadani tertoni pojawiają się w czasach wojen i konfliktów, żeby przekazać nauki najbardziej stosowne do trudnych okoliczności. Dzięki tradycji term nauki pozostają świeże, odpowiadając na najbardziej palące potrzeby konkretnego czasu.

Kim jest Jeszie Tsogjal?
Jeszie Tsogjal, żyjąca w VIII wieku księżniczka, uważana za matkę buddyzmu tybetańskiego, pomagała swojemu wybitnemu nauczycielowi i partnerowi Padmasambhawie ukrywać różne termy. W XI wieku odrodziła się jako Maczik Labdryn, założycielka linii Chöd.

Kim jest A.dzom Rinpocze?
A.dzom Paylo Rinpoche jest tulku (reinkarnacją) Trisong Detsena, króla Tybetu panującego w czasach Padmasambhawy. Trisong Detsen był jednym z najważniejszych odbiorców nauk Guru Rinpocze. A.dzom Paylo Rinpocze jest w tym życiu wybitnym tertonem, a jednym z dłuższych odkrytych przez niego cykli term jest Ösel Njingtig, Największa esencja świetlistości.Opis programu Ösel Njingtig
Na główny cykl Ösel Njingtig składają się dwie części (mniejsze cykle):

Część pierwsza
Cykl Urzeczywistnienia Dakini Jeszie Tsogjal z Ösel Njingtig
Cykl zawiera:
Nyndro Dakini KURS NYNDRO DAKINI W LISTOPADZIE 2020
Sadhanę Jeszie Tsogjal

Część druga
Cykl najbardziej tajemnej Trömy: Doskonałość tajemnej pierwotnej mądrości z Ösel Njingtig
Cykl zawiera:
Inicjację Trömy
Sadhanę Trömy
Chöd Ösel Njingtig
Tajemne instrukcje Trömy (Dzogczen)

Część pierwsza
Cykl urzeczywistnienia Dakini Jeszie Tsogjal z Ösel NjingtigCykl urzeczywistnienia Dakini Jeszie Tsogjal został po raz pierwszy odkryty w Tybecie w 2007 roku w miejscu narodzin Jeszie Tsogjal. Dakini ukazała wówczas swoją twarz A.dzomowi Rinpocze.

Cykl Dakini Jeszie Tsogjal rozpoczyna się od unikalnego Nyndro Dakini (praktyk wstępnych) i skupia się na oświeconej dakini Jeszie Tsogjal. Kierując się pilną potrzebą naszych czasów, A.dzom Rinpocze spełnił prośbę Lamy Tsultrim i wyjawił tekst nyndro, który został spisany w Tara Mandala z pomocą Tulku Ösela Dordże.

Kurs Nyndro Dakini jest otwarty dla każdego, jednakże aby uczestniczyć w dalszych częściach cyklu, należy zobowiązać się (przyjąć samaja) do wykonywania codziennej praktyki przez rok. Po otrzymaniu nauk do Nyndro Dakini uczestnicy będą mieli możliwość odbycia rozmowy z nauczycielem oraz wejścia w dalszy cykl Ösel Njingtig. W odróżnieniu od większości innych praktyk wstępnych Nyndro Dakini zwane Doskonałą ścieżką wielkiej błogości jest od początku przepełnione poglądem Dzogczen, a jego ukończenie nie wymaga liczenia pokłonów i mantr.

Ta jedyna w swoim rodzaju linia przekazu skupia się wokół oświeconej kobiecości. W części nyndro zwanej Guru Jogą spotykamy Jeszie Tsogjal oraz inne emanacje kobiecej mądrości: Samantabhadri, żeński aspekt Pierwotnego Buddy i ucieleśnienie Podstawy Istnienia; Pradżniaparamitę, ucieleśnienie mądrości; gniewną dakinię Wadżrawarahi; Maczik Labdryn, założycielkę linii Chöd; oraz Zieloną Tarę, ucieleśnienie współczucia w działaniu.

Przekazywane w tej linii nauki odnoszą się do ostatecznego znaczenia pojęcia „Dakini” i są absolutnie wyjątkowe. Po ukończeniu nyndro przez kolejny rok praktykuje się co dzień sadhanę Jeszie Tsogjal (co jest traktowane jako kolejne zobowiązanie samaja).

O ile wystąpi pomyślny splot przyczyn i współzależnych warunków, w przyszłości zostaną przekazane kolejne części cyklu wraz z instrukcjami. Praktykujemy żywy strumień przekazu, który cały czas jest w procesie objawiania wielkiemu tertonowi A.dzomowi Rinpocze.

Warunki wstępne
Zgodnie z zaleceniami A.dzoma Rinpocze ścieżka ma być dostępna dla każdego, kto czuje więź z tą głęboką linią przekazu. Zawarte w tych praktykach nauki uważane są za zaawansowane, gdyż niosą ze sobą bezpośrednie błogosławieństwo oświeconego umysłu Dakini i mogą szybko odsłonić naszą własną nagą świadomość.

Wymagania dotyczące praktyki
W tej linii przekazu główny nacisk kładzie się na praktykę medytacyjną, dlatego jedynym zobowiązaniem związanym z nyndro jest wykonywanie tej praktyki co dzień przez cały rok. W przypadku braku czasu na pełną sesję, wystarczy przeczytać tekst, żeby dotrzymać zobowiązania. Zazwyczaj jedna sesja zajmuje około półtorej godziny. Postępów w praktyce nie mierzy się liczbą zgromadzonych setek tysięcy pokłonów czy recytacji lecz medytacyjnym doświadczeniem oraz ilością czasu poświęcanego na zachowanie ciągłości własnej praktyki. Osoby, które dochowają rocznego zobowiązania, otrzymają przekaz do wyjątkowej praktyki Urzeczywistnienia białej Jeszie Tsogjal, którą też należy wykonywać przez rok. Po tych dwóch latach osoby, które dopełnią wszystkich wymagań związanych z samaja, będą mogły otrzymać przekaz do praktyki Chöd Tromy z Ösel Njingtig znanej jako Samowyzwolenie od lgnięcia do ego.

Wsparcie w praktyce
Po kursie nyndro przez cały rok będą się odbywać nauki grupowe oraz sesje grupowej praktyki. Każdy uczestnik, który podejmie zobowiązanie wejścia w cykl, otrzyma dostęp do portalu internetowego z ważnymi materiałami dodatkowymi (zarezerwowane tylko dla uczestników podejmujących roczne zobowiązanie). Dodatkowo będą się odbywać regularne spotkania grupowe, prowadzone przez autoryzowanego Kalyanamitrę (duchowego przyjaciela). W razie potrzeby będzie można otrzymać indywidualne wsparcie za pośrednictwem e-mali, Skype lub Zoom.

Część druga
Cykl najbardziej tajemnej Trömy: Doskonałość tajemnej pierwotnej mądrości z Ösel NjingtigZimą 2002 roku, podczas kursu Chöd, który odbywał się w Tara Mandala w płóciennej jurcie – jako że wówczas nie było jeszcze w ośrodku żadnych budynków – wśród wielu pomyślnych znaków A.dzom Rinpocze zaczął odkrywać Praktykę urzeczywistnienia Trömy zwaną Tajemną pierwotną mądrością. 

Po blisko osiemnastu latach utrzymywania nauk w tajemnicy A.dzom Rinpocze poprosił Lamę Tsultrim Allione i jej syna Tulku Ösela Dordże, by zaczęli przekazywać ten niezwykle głęboki cykl na Zachodzie. Dlatego w przyszłości osoby, które spełnią określone wymagania, rozpoczną wspólną podróż ku urzeczywistnieniu tajemnej pierwotnej mądrości. To niezwykłe objawienie Trömy stanowi kompletną i esencjonalną ścieżkę wyzwolenia.

Guru Rinpocze, aby wzbudzić zaufanie do tego niezwykłego cyklu Trömy Nagmo, powiedział w Specjalnych instrukcjach do nadzwyczaj tajemnej Trömy: „Nawet gdybyście naprawdę spotkali mnie, Padmasambhawę (Guru Rinpocze), to nie otrzymacie ważniejszej instrukcji niż ta”.

Cykl Trömy Nagmo zawiera przekaz mocy Trömy, a po nim Praktykę urzeczywistnienia Trömy, do której zalicza się Uczta Trömy – Sfera Pierwotnej Mądrości, do której nauk udzielono po raz pierwszy w Tara Mandala w latach 2002–2003. Jednak dopiero teraz udzielone zostaną otwarte nauki Specjalnych instrukcji do nadzwyczaj tajemnej Trömy czyli Tajemnej pierwotnej mądrości oraz Chöd Trömy (praktyka odcięcia), inaczej Samowyzwolenie lgnięcia do ego. Obie praktyki stanowią kompletną ścieżkę urzeczywistnienia tajemnej pierwotnej mądrości, której podstawą jest oświecona gniewna czarna Dakini Tröma Nagmo.

Czas trwania
Program Tajemnej pierwotnej mądrości obejmuje pięć lat:

Zgodnie z pragnieniem A.dzoma Rinpocze w ciągu pierwszego roku Lama Tsultrim da uczestnikom niedawno ujawniony przekaz mocy Trömy (tyb. Łang), przekaz ustny (lung) oraz wyjaśnienia (tri) do praktyki Trömy i do Uczty Ofiarnej Sfery Pierwotnej Mądrości (Tsog).

W ciągu drugiego roku osoby, które spełniły wymagania dotyczące utrzymania codziennej praktyki, rozpoczną Specjalne instrukcje do nadzwyczaj tajemnej Trömy, czyli Doskonałość tajemnej pierwotnej mądrości.

Większość instrukcji z tego cyklu znajduje się właśnie w tym tekście. Praktyka ta zawiera serię praktyk Dzogczen skupiających się na czarnej gniewnej dakini mądrości Trömie Nagmo w formie Dharmakaji.

Ten niezwykły tekst kończy się zestawem pięciu instrukcji znanych jako Natychmiastowa metoda oczyszczania tkwiącej w ułudzie świadomości i zjawisk, które będą przekazywane w miarę postępów w praktyce.

Nauki te będą przekazywane w ciągu kolejnych czterech lat osobom, które spełnią wszystkie wymagania. Kulminacją nauk będą najwyższe praktyki Dzogczen – Trekczio (odcięcie) i Togal (przechodzenie ponad).

W ciągu drugiego roku uczniowie otrzymają praktykę Chöd Trömy, będącą najwyższą formą szczodrości i nazywaną Samowyzwoleniem od lgnięcia do ego. Nauki do tej praktyki będą dostępne nie tylko dla osób z programu Ösel Njingtig, ale dla wszystkich, którzy mają doświadczenie z praktyką Chöd albo ukończyli inne nyndro.

Uczestnikom programu Ösel Njingtig zaleca się ukończenie kursów Trzech Jan (Three Yanas) w ciągu pierwszych trzech lat programu. Kursy te dostarczają bogatej i niezbędnej wiedzy historycznej oraz wyjaśniają sens praktyki buddyjskiej. (Na kurs można się zapisać na stronie www.taramandala.org. Przy odpowiedniej liczbie chętnych postaramy się zorganizować takie kursy z polskim tłumaczeniem.)

Walking the Buddha’s Path to Genuine Happiness (dawniej Sutrayana)
Opening the Heart of Compassion (dawniej Mahayana)
Sacred World (dawniej Vajrayana)


Zobowiązania finansowe związane z uczestnictwem w programie Ösel Nyingtig

– Po spełnieniu wymagań związanych z praktyką i przyjęciu do programu przez nauczyciela (czyli rok po kursie nyndro), uczestnicy wpłacają roczną opłatę administracyjną w wysokości 350 dolarów. Opłata ta pokrywa koszty administracyjne, tłumaczenie i redagowanie tekstów, prace związane z obsługą techniczną webcastów i opiekę nad grupami praktykujących. Jeśli ktoś należy do innego programu Tara Mandala (Magyu albo Gateway), opłata za oba programy wynosi 500 dolarów.

– Miesięczna składka wspierającego członka sanghi w wysokości 30 dolarów, a dla studentów, którzy nie ukończyli 25 lat oraz osób, które skończyły 65 lat i mają stały dochód – 15 dolarów.

– Uczestnicy muszą też pokrywać koszt kursów (jeden w roku).

UWAGA: Osoby w trudnej sytuacji finansowej, które nie są w stanie sprostać tym opłatom, mogą występować o zniżki. Naszą intencją jest, by mniejsze zasoby pieniężne nie były przeszkodą w uczestnictwie w programie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close