Kurs Zielonej Tary Online

Praktyka Zielonej Tary od Adzoma Drukpy z cyklu Ösel Dordże Sang Dzö 

Kurs online z Tulku Öselem Dordże z tłumaczeniem na j. polski

20-21 oraz 27-28 lutego 2021

English below

Wejdź do Mandali Zielonej Tary, żeńskiej buddy współczucia, tej, która bez najmniejszej zwłoki zapewnia ochronę przed lękami i cierpieniem. Zielona Tara jest dostępna nawet dla tych, którzy nie otrzymali formalnej inicjacji, pojawia się na każde wezwanie. Tara siedzi z jedną nogą ułożoną w pozycji medytacyjnej, a z drugą wysuniętą do świata, ucieleśniając tym samym aktywne współczucie, które może być wzorem współczesnego życia kontemplacyjnego.

Ta głęboka, a jednocześnie zwięzła praktyka Zielonej Tary, pochodzi z Ösel Dordże Sang Dzö (Skarbca Tajemnej Wadżra Świetlistości), cyklu term odkrytych przez Adzoma Drukpę Drodula Pało Rinpocze (1842-1924), a następnie przekazanych w nieprzerwanej linii przez Adzoma Rinpocze Lamie Tsultrim i Tulku Öselowi Dordże.

Podczas kursu dowiecie się, jak wizualizować bóstwo, jak recytować mantry, jak wykonywać mudry oraz składać ofiarowania muzyki i uczty. Wszystkie te elementy stanowią zasadnicze aktywności we wszystkich praktykach tantrycznych opartych na wizualizacji. Proponowany kurs jest wspaniałą okazją zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących uczniów buddyzmu, pozwala pogłębić wiedzę o praktyce Zielonej Tary i jej rozumienie. Podczas kursu będzie udzielany Lung (ustny przekaz) do tej praktyki.

O nauczycielu
Dzięki intensywnej praktyce podczas odosobnień, Ösel Dordże przekonał się, jak ważne jest rozwijanie głębokiego rozumienia buddyjskiej filozofii i jednoczesne ożywianie jej poprzez medytację. Zainspirowany historiami urzeczywistnionych mistrzów z przeszłości, Ösel Dordże podróżował po Himalajach, medytując w świętych jaskiniach i miejscach mocy Guru Rinpocze. Przez cztery lata przebywał w ścisłych odosobnieniach, ukończył pięć nyndro (praktyk wstępnych) oraz tradycyjne praktyki Lamy, Jidama i Khandro z cykli term Longchen Nyingtig i Ösel Dordże Sangdzod. Jako wędrowny jogin odbył tradycyjną pielgrzymkę do 108 pól kremacyjnych w Ladakhu, na których praktykował Chöd. Podczas odosobnień korzystał ze wskazówek swoich nauczycieli: A.dzoma Paylo Rinpocze, Sang-ngaga Rinpocze oraz swojej matki, Lamy Tsultrim Allione. Jest znawcą filozofii buddyjskiej, historii buddyzmu tybetańskiego oraz biografii urzeczywistnionych joginów i jogiń. Posiada tytuł magistra nauk buddyjskich uzyskany na Uniwersytecie w Katmandu, a obecnie pracuje nad doktoratem. Ösel Dordże został intronizowany jako Dordże Gjalcab (regent Wadżry) Tara Mandali w 2019 roku.

Harmonogram sesji kursu Zielonej Tary online z Tulku Öselem Dordże:

Sobota, 20 lutego
10:00-13:00 – wprowadzenie do praktyki Zielonej Tary
15:00-17:00 – nauki na temat praktyki Zielonej Tary oraz pytania i odpowiedzi 
19:00-20:00 – sesja praktyki Zielonej Tary
UWAGA! Lung (ustny przekaz) do praktyki będzie udzielony pierwszego dnia

Niedziela, 21 lutego
10:00-12:00 – nauki na temat Zielonej Tary oraz pytania i odpowiedzi
15:00-17:00 – nauki na temat Zielonej Tary oraz pytania i odpowiedzi
19:00-20:00 – sesja praktyki Zielonej Tary

Sobota, 27 lutego
8:30-9:30 – sesja praktyki Zielonej Tary
10:00-13:00 – wyjaśnienia na temat tsogu Zielonej Tary oraz pytania i odpowiedzi
15:00-17:00 – krótka modlitwa do Zielonej Tary oraz pytania i odpowiedzi
19:00-20:00 – sesja praktyki Zielonej Tary

Niedziela, 28 lutego
10:00-13:00 – praktyka Zielonej Tary z tsogiem na zakończenie kursu

Sesje nauk i praktyk będą nagrywane i udostępnione wszystkim uczestnikom w razie, gdyby ktoś nie miał możliwości wzięcia udziału w którejś z sesji na żywo. Jednak aby otrzymać Lung (ustny przekaz do praktyki), konieczne jest uczestnictwo w sesji na żywo.

Formularz rejestracyjny na kurs Zielonej Tary z Tulku Öselem Dordże – kliknij
Kiedy: 20-21 oraz 27-28 lutego 2021 (jest to jeden kurs podzielony na dwie części, nie można uczestniczyć tylko w jednej)
Miejsce: platforma online Zoom
Darowizna: 350 zł

Po otrzymaniu formularza prześlemy na podany przez Ciebie adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia i numer naszego konta. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest wpłata 350 zł (z czego 100 zł stanowi bezzwrotną zaliczkę na pokrycie niezbędnych kosztów organizacji kursu). Otrzymasz od nas wówczas link do sesji na Zoomie oraz tekst praktyki w formacie PDF i inne niezbędne materiały.

Nie chciałybyśmy, by brak możliwości pokrycia pełnego kosztu kursu był dla Ciebie przeszkodą w uczestniczeniu w nim, więc jeśli masz szczególnie trudną sytuację finansową, to napisz do nas, a postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Kontakt: poland.taramandala@gmail.com, 600 310 343.

Kliknij tutaj, by dołączyć do wydarzenia na Facebooku.

Twoje dane osobowe są jedynie dla Tara Mandala i podlegają ochronie zgodnej z RODO.

Zdjęcie Tary dzięki uprzejmości Tara Mandala Retreat Center.

****

Green Tara Online Retreat

Adzom Drukpa’s Green Tara Practice from Ösel Dorje Sang Dzö

Online Retreat in English with Polish translation

with
Tulku Ösel Dorje

February 20-21 and 27-28, 2021

Enter the Mandala of Green Tara, the female buddha of compassion, who swiftly provides protection from fear and suffering. Green Tara is accessible even to those who have not received a formal Green Tara initiation, she is simply present to all those who call upon her. She sits with one foot in the meditative posture and one foot in the world, thus embodying active compassion that serves as a model for our modern contemplative life style.

This profound and concise Green Tara practice comes from the Ösel Dorje Sang Dzö (The Treasury of Secret Vajra Luminosity), a terma cycle revealed by Adzom Drukpa Drodul Pawo Dorje (1842-1924) that has been was transmitted in an unbroken dharma lineage from Adzom Rinpoche to Lama Tsultrim and Tulku Ösel Dorje.

In this retreat you will learn how to perform deity visualization, mantra recitation, mudras, musical offering and feast offering. Taken together these form the essential activities for all tantric developmental stage practices. This retreat will be a great opportunity for new and old students alike to deepen their understanding and knowledge of the Green Tara practice. Oral transmission (Lung) for this practice will be given during the retreat.

About the Teacher
From his own personal retreat practice, Ösel Dorje has gained a strong appreciation for the importance of developing a deep understanding of the philosophical side of Buddhist study, while bringing it to life through meditation experience. Inspired by stories of realized masters of the past, Ösel Dorje has spent time traveling throughout the Himalayas meditating in the sacred caves and power places of Guru Rinpoche. He has done 4 years of strict retreat, completed five ngöndros (the foundational practices) and the traditional Lama, Yidam and Khandro practices from the Longchen Nyingtig and Ösel Dorje Sangdzod terma cycles. As a wandering yogi, he completed a traditional 108 charnel ground chöd pilgrimage in Ladakh. Throughout his retreats he has been guided by his root teachers Adzom Paylo Rinpoche, Sang-ngag Rinpoche, and his mother Lama Tsultrim Allione. He is enthusiastic about Buddhist Philosophy, Tibetan Buddhist history, and biographies of realized yogis and yoginis. He holds a Master’s degree in Buddhist Studies from Kathmandu University and is currently working on a PhD. Ösel Dorje was enthroned as the Dorje Gyaltsab (Vajra Regent) of Tara Mandala in 2019.

Green Tara Online Retreat with Tulku Ösel Dorje:

Saturday, February 20
10:00am to 1:00pm – Green Tara Introduction
3:00pm to 5:00pm – Teachings on Green Tara and Q&A 
7:00pm to 8:00pm – Green Tara Practice Session
Lung (oral transmission) for the practice will be given on the first day

Sunday, February 21
10:00am to 12:00pm – Teachings on Green Tara and Q&A
3:00pm to 5:00pm – Teachings on Green Tara and Q&A 
7:00pm to 8:00pm – Green Tara Practice Session

Saturday, February 27
8:30am to 9:30am – Green Tara Practice Session
10:00am to 1:00pm – Teachings on Green Tara, Feast Offering and Q&A 
3:00pm to 5:00pm – Short Green Tara Prayer and Q&A
7:00pm to 8:00pm – Green Tara Practice Session

Sunday, February 28
10:00am to 1:00pm – Green Tara Practice and End of Retreat Tsog

All times in CET. Click here to see how they translate into your time zone.

The teaching and practice sessions will be recorded and made available to all participants in case anyone is unable to attend any of the live sessions. However, you need to take part in the session with Lung live in order to fully receive it.

Registration form for Green Tara retreat with Tulku Ösel Dorje – click here
When: Feb. 20-21 and Feb. 27-28 (it is one course split in two parts; to complete it, you need to participate in both parts of it)
Location: Zoom
Cost: 150 Euros

After receiving the form, we will send the confirmation of the application and our account number to the e-mail address you provided. The final confirmation of registration is the payment of 150 euros (30 euros is a non-returnable advance to cover the necessary costs of organizing the course). You will then receive a link to the Zoom session and the practice text in PDF format and other necessary materials.

We wouldn’t want the inability to cover the full cost of the retreat to be an obstacle to your participation, so if you have a particularly difficult financial situation, please write to us and we will try to find a solution.

Contact: poland.taramandala@gmail.com, phone: +48 600 310 343.

Image of Tara courtesy Tara Mandala Retreat Center.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close