Sutrajana. Życie i nauki Buddy

Kurs online z Lopön Charlotte Rotterdam z tłumaczeniem na j. polski

25 marca – 29 kwietnia 2021

English version below

Życie Buddy Śakjamuniego odsłania przed nami fascynującą podróż polegającą na stawianiu pytań, poszukiwaniach i rozpoznawaniu podstawowej natury egzystencji. „Bądźcie światłem dla samych siebie” – podobno tymi słowami Budda pożegnał swoich uczniów, zapraszając każdego z nas na ścieżkę dociekania i odkrywania. Podczas kursu zagłębimy się w opowieści o życiu Buddy oraz w jego wczesne nauki o cyklicznej egzystencji, karmie i ścieżce wyzwolenia. Będziemy się zastanawiać, jak fundamentalna buddyjska myśl może stać się częścią naszego współczesnego życia i wypełnić je współczuciem i klarownością. Zapoznamy się też z medytacją śamata (spokojnego spoczywania), by połączyć otrzymane nauki z doświadczeniem.

Kurs jest dla wszystkich: zarówno dla tych, którzy dopiero wstępują na ścieżkę buddyjską i chcieliby uzyskać wskazówki dotyczące początków praktyki, jak i dla tych, którzy podążają nią już od jakiegoś czasu i chcieliby pogłębić praktykę śamaty. Kurs jest bogatym źródłem wiedzy o życiu Buddy Śakjamuniego, o historii i filozoficznych podstawach buddyzmu.

Kurs jest zaliczany jako Sutrajana w prowadzonym przez Tara Mandala cyklu Trzech Jan. Osoby, które chciałyby uzyskać takie zaliczenie, będą mogły zdać po kursie stosowny egzamin. Żeby móc przystąpić do egzaminu, konieczne jest odbycie podczas trwania kursu 22,5 godzin śamaty. Medytować będzie można wspólnie, podczas codziennych 35-minutowych sesji grupowych online organizowanych przez naszą sangę albo w pojedynkę w dogodnych dla siebie godzinach. Oczywiście na praktykę grupową zapraszamy też osoby, które nie zamierzają przystąpić do egzaminu.

Kurs składa się z sześciu cotygodniowych sesji nauk oraz sesji praktyk
Nauki: w każdy czwartek od 25 marca do 29 kwietnia od g. 18:00 do 20:00
Praktyka śamaty: w czwartki po naukach godzinna sesja praktyki (w godz. 20:00-21:00)
Pomiędzy sesjami nauk: codziennie g. 20:00-20.35 
Gdzie: platforma Zoom
Koszt: 350 zł 

Sesje będą nagrywane i udostępnione wszystkim uczestnikom przez dwa tygodnie w razie, gdyby ktoś nie miał możliwości wzięcia udziału w którejś z sesji na żywo. 

O nauczycielce
Lopön Charlotte Rotterdam studiuje buddyzm od dwudziestu pięciu lat, prowadzi nauki w Stanach Zjednoczonych, Europie i RPA. W 2016 roku otrzymała od Lamy Tsultrim Allione tytuł Magyu Lopön (głównej nauczycielki w Linii Matki w ośrodku Tara Mandala w Kolorado). Uzyskała stopień magisterski na wydziale teologicznym Harvard Divinity School, jest dyrektorką Ośrodka Rozwoju Edukacji Kontemplacyjnej przy Uniwersytecie Naropy. Ma dwóch synów; jej artykuły o łączeniu praktyki duchowej z codziennym życiem ukazały się na łamach Mandali, Lions’s Roar oraz w zbiorze Fearless Nest. Więcej informacji na www.skymind.us

Formularz rejestracyjny na kurs Sutrajana. Życie i nauki Buddy z Lopön Charlotte Rotterdam – kliknij tutaj

Po otrzymaniu formularza prześlemy na podany przez Ciebie adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia i numer naszego konta. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest wpłata 350 zł (z czego 100 zł stanowi bezzwrotną zaliczkę na pokrycie niezbędnych kosztów organizacji kursu). Otrzymasz od nas wówczas link do sesji na Zoomie oraz inne niezbędne materiały.

Kontakt: poland.taramandala@gmail.com, 600 310 343.

Nie chciałybyśmy, by brak możliwości pokrycia pełnego kosztu kursu był dla Ciebie przeszkodą w uczestniczeniu w nim, więc jeśli masz szczególnie trudną sytuację finansową, to napisz do nas, a postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Twoje dane osobowe są jedynie dla Tara Mandala i podlegają ochronie zgodnej z RODO.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Tara Mandala Retreat Center © Josh Brownlee.Sutrayana. The Life and Teachings of the Buddha

Online Retreat in English with Polish translation
with Lopön Charlotte Rotterdam

March 25 – April 29, 2021

The life of Shakyamuni Buddha reveals an inspiring journey of questioning, seeking and recognizing the basic nature of existence. “Be a light unto yourself” are the final words the Buddha supposedly spoke, inviting us each onto a similar path of inquiry and discovery. In this course, we will dive deeply into the stories of the Buddha’s life as well as his early teachings on the realities of cyclic existence, karma, and the path of liberation. We will contemplate and reflect on ways these foundational Buddhist ideas can inform our everyday modern lives with greater clarity and compassion. You will be introduced to and guided in shamatha (calm abiding) meditation practice as the experiential ground of our learning. 

The course includes six weeks of weekly teachings; and ongoing practice sessions. 

The course is for everyone: both for those who are new to the Buddhist path and would like to get guidance on the beginnings of the practice, and for those who have been following it for some time and would like to deepen their shamatha practice. The course is a rich source of knowledge about the life of Buddha Shakyamuni, the history and philosophical foundations of Buddhism.

The retreat counts as the Sutrayana of Tara Mandala’s Three Yanas series. For those who would like to count this course towards their Sutrayana requirement, you will be able to take an exam at the end of the course. In order to be able to take the exam, it is necessary to complete 22.5 hours of shamatha during the course. You will be able to meditate together during the daily 35-minute online group sessions organized by our sangha or you can do it alone at your convenience. Of course, people who do not intend to take the exam are also welcome to join the group practice.

The course consists of six weekly teaching sessions and practice sessions
Teachings: every Thursday from March 25 to April 29 from 6pm to 8pm
Shamatha practice: one-hour practice session on Thursdays after the teaching sessions (from 8pm to 9pm)
Between teaching sessions: daily from 8:00pm to 8:35pm
All times in Central European Time (CET). Please see here how they translate into your timezone.
Where: Zoom platform
Cost: 150 euros

The sessions will be recorded and made available to all participants for two weeks in case anyone is unable to attend any of the sessions.

About the teacher
Lopön Charlotte Z. Rotterdam has studied Buddhism for the last 25 years and teaches in the United States, Europe and South Africa. She received the title of Magyu Lopön (lead teacher of the Mother Lineage at Tara Mandala Retreat Center) from Lama Tsultrim Allione in 2016. Lopön Charlotte received a Masters in Theological Studies from Harvard Divinity School and is an Instructor and Director of the Center for the Advancement of Contemplative Education at Naropa University. The mother of two boys, she has published essays on the intersection of spiritual practice and daily life in Mandala, Lion’s Roar and Fearless Nest, an anthology. www.skymind.us

Registration form for the Sutrayana. The Life and Teachings of the Buddha Retreat with Lopön Charlotte Rotterdam – click here

After receiving the form, we will send the confirmation of the application and our account number to the e-mail address you provided. The final confirmation of registration is the payment of 150 euros (30 euros is a non-returnable advance to cover the necessary costs of organizing the course). You will then receive a link to the Zoom session other necessary materials.

Contact: poland.taramandala@gmail.com, phone: +48 600 310 343.

Your personal details are intended only for Tara Mandala and are protected in accordance with the GDPR.

If you are in difficult situation, money will be not an obstacle, contact us.

Image courtesy of Tara Mandala Retreat Center © Josh Brownlee.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close