Bezgraniczna miłość – Cztery Niezmierzoności i medytacja śamata

Kurs online prowadzony przez
Dordże Lopön Chandrę Easton

13-16 maja 2021

English version below

W wyniku nieprzewidzianych okoliczności musimy z żalem odwołać kurs „Bezgraniczna miłość. Cztery niezmierzoności i medytacja śamata” z Lopön Chandrą Easton. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować ten retrit w innym terminie, o czym będziemy Was informować. Dziękujemy za zrozumienie.

Cztery Niezmierzoności to najbardziej doskonały wyraz miłości, współczucia, bezstronności i radości. Właściwości te stanowią najgłębszą istotę oświeconego serca. Nazywane są także Brahmavihara albo Boskimi Siedzibami, a stają się niezmierzone, gdy rozwijamy je z perspektywy mądrości, która urzeczywistnia współzależną naturę wszystkiego, co istnieje. Podczas kursu będziemy mieli okazję doświadczyć Czterech Niezmierzoności poprzez nauki i prowadzone medytacje. 

Będziemy też praktykować medytację śamata (medytację wyciszonego spoczywania), tak jak jej nauczał Padmasambhawa, żyjący w VIII wieku wielki mistrz buddyjski, który ugruntował buddyzm w Tybecie. Ten rodzaj śamaty, nazywany „osadzaniem ciała, mowy i umysłu w ich naturalnym stanie”, pokazuje nam, jak uwolnić się od mentalnych zmagań i po prostu „osadzić się” w naszej świetlistej, prawdziwej naturze.

Kiedy: 13-16 maja 2021 r. (cztery dni)
Godziny: 16-18 oraz 19-21
Poranna prowadzona medytacja (nieobowiązkowa)
Miejsce: online – Zoom
Darowizna: 350 zł (Early Bird – do 30 kwietnia 2021), 400 zł (od 1 maja 2021)

Sesje będą nagrywane i udostępnione wszystkim uczestnikom przez dwa tygodnie w razie, gdyby ktoś nie miał możliwości wzięcia udziału w którejś z sesji na żywo.

O nauczycielce

Dordże Lopön Chandra Easton – nauczycielka, pisarka i tłumaczka buddyzmu tybetańskiego. Pełni funkcje Assistant Spiritual Director oraz Lead Authorized Teacher w ośrodku Tara Mandala założonym przez Lamę Tsultrim Allione. Zasiada w działającej przy Tara Mandala Radzie na rzecz Równości, Różnorodności i Integracji, która zajmuje się problemami braku odpowiedniej reprezentacji w środowiskach buddyjskich osób o innym pochodzeniu kulturowym, rasowym, społecznym i osób o odmiennej orientacji seksualnej. Chandra Easton uczy buddyzmu i jogi od 2001 roku, wspótłumaczyła z tybetańskiego Sublime Dharma: A Compilation of Two Texts on the Great Perfection (opublikowaną w 2012 r.). Więcej informacji można znaleźć na www.shunyatayoga.com oraz www.taramandala.org.

Zarejestruj się tutaj

Po otrzymaniu formularza prześlemy na podany przez Ciebie adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia i numer naszego konta. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest wpłata odpowiedniej kwoty darowizny (z czego 100 zł stanowi bezzwrotną zaliczkę na pokrycie niezbędnych kosztów organizacji kursu). Otrzymasz od nas wówczas link do sesji na Zoomie oraz inne niezbędne materiały.

Kontakt: poland.taramandala@gmail.com, 600 310 343.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku tutaj.

Nie chciałybyśmy, by brak możliwości pokrycia pełnego kosztu kursu był dla Ciebie przeszkodą w uczestniczeniu w nim, więc jeśli masz szczególnie trudną sytuację finansową, to napisz do nas, a postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Twoje dane osobowe są jedynie dla Tara Mandala i podlegają ochronie zgodnej z RODO.zdjęcia Lopön Chandry Easton – Deborah Howe, dzięki uprzejmości © Tara Mandala Retreat Center
zdjęcie lotosu – Saffu/Unsplash


Limitless Love: The Four Immeasurables & Shamatha Meditation

Online Retreat in English with Polish translation
with Dorje Lopön Chandra Easton
May 13-16, 2021

Due to unforeseen circumstances, we need to cancel with great regret the course „Limitless Love. The Four Immeasurables and Shamatha Meditation” with Lopön Chandra Easton. We hope to be able to arrange this retrit at another time, and we will keep you informed. We appreciate your understanding.

The Four Immeasurables are the sublime expressions of love, compassion, equanimity, and joy. They are the essential nature and radiance of the enlightened heart. Also known as the Brahma Viharas, or Divine Abodes, they become immeasurable when cultivated through the lens of wisdom that realizes the interdependent nature of all of existence. These Four Immeasurables will be experienced through teachings and guided meditations.

We will also practice Shamatha (Calm Abiding) meditation as taught by the 8th century Indian Buddhist adept, Padmasambhava, who brought Buddhism to Tibet. This style of Shamatha, called “Settling the Body, Speech, and Mind in Their Natural State,” shows us how to release mental struggle and to simply „settle” into our natural, luminous true nature.

Date: May 13-16, 2021 (four days)
Times: 4-6pm and 7-9pm Central European Time (CET)
Morning guided meditation (optional)
Please see here how these times translate into your timezone
Where: online – Zoom
Donation: 150 euros

The sessions will be recorded and made available to all participants for two weeks in case anyone is unable to attend any of the sessions.

About the teacher

Dorje Lopön Chandra Easton a teacher, writer, and translator of Tibetan Buddhism. She is the Assistant Spiritual Director and Lead Authorized Teacher for Tara Mandala Retreat Center, founded by Lama Tsultrim Allione. Lopön Chandra is on the Tara Mandala Equity, Diversity, & Inclusion Council which addresses issues of underrepresentation of people from different cultural, racial, sexual orientation, and social backgrounds in the Dharma and at Tara Mandala. She has taught Buddhism and Yoga since 2001 and co-translated Sublime Dharma: A Compilation of Two Texts on the Great Perfection, published in 2012. Visit www.shunyatayoga.com and www.taramandala.org.

Register here

After receiving the form, we will send the confirmation of the application and our account number to the e-mail address you provided. The final confirmation of registration is the payment of 150 euros (30 euros is a non-returnable advance to cover the necessary costs of organizing the course). You will then receive a link to the Zoom session other necessary materials.

If you are in difficult situation, money will be not an obstacle, contact us.

Contact: poland.taramandala@gmail.com, phone: +48 600 310 343.

Your personal details are intended only for Tara Mandala and are protected in accordance with the GDPR.

photos of Lopön Chandra Easton – Deborah Howe, courtesy © Tara Mandala Retreat Center
photo of a lotus flower – Saffu/Unsplash

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close